The Battle of Prestonpans Cartoons – Gaelic Version

£10.00

Description

Tha Iain Unwin le mire a’sealltainn mar a bha an duine iomraiteach am Prionnsa Teàrlach Bòidheach, mac Rìgh Seumas a Trì a bha air fògradh à Alba, a’dèanamh na h-iomairt dhàna aige gus an rìgh-chathair aca fhaighinn air ais.  Tha buaidh a’ Phrionnsa Teàrlach aig Sliabh a’Chlamhain ann a 1745 na eiseamplair òirdheirc air oidhirp òigeir agus gaisge iongantach an airm Ghàidhealaich aige.  Tha am Prionnsa, aig aois 25 a’tighinn às an Fhraing le seachdnar de luchd-taice, agus a’ gabhail seilbh air Alba ann an ochd seachdainean goirid. Faic an sgeul sgoinneil seo mar a rinn luchd-grèise Alba fighe cho gràdhach oirre, agus dèan gàire cuideachd.

English version also available:

John Unwin gleefully shows how the legendary Bonnie Prince Charlie, son of Scotland’s exiled King James III, wages his daring campaign to regain their throne.  Prince Charlie’s Victory at Prestonpans in 1745 is a brilliant example of youthful initiative matched by astonishing bravery across his Highland army.  The 25 year old Prince, arriving from France with just seven supporters, retakes Scotland for his father in just eight short weeks.   See this great story as Scotland’s embroiderers so lovingly stitched it, and chuckle too.